Privacy

Polityka prywatności minit

1 Dlaczego polityka prywatności?

MINIT niezwykle ceni sobie ochronę Państwa prywatności i danych osobowych. Wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych [GDPR] oraz innymi przepisami lub podobnym rozporządzeniem zgodnie z obowiązującym prawem oraz wymogami przepisów prawa lub kodeksów postępowania dotyczących używania, przechowywania lub przekazywania danych osobowych. Każde odniesienie w niniejszej Polityce Prywatności do „GDPR” jest odniesieniem do Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych).

Niniejszą Polityką Prywatności MINIT pragnie wskazać osobie zainteresowanej, a mianowicie osobie fizycznej, której dane są przetwarzane oraz która może być bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana (zwanej dalej „Użytkownikiem”), wszelkie możliwe operacje przetwarzania danych osobowych oraz prawa Użytkownika.

Nasza Polityka Prywatności może podlegać zmianom i modyfikacjom w przyszłości. Wszelkie takie zmiany zostaną wyraźnie wskazane w Polityce Prywatności. Mogą Państwo regularnie zapoznawać się z niniejszym dokumentem. Użytkownik będzie wyraźnie informowany o każdej znaczącej zmianie. Zalecamy Państwu regularne przeglądanie niniejszego dokumentu.

2 Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

2.1. Administrator

Strona internetowa www.misterminit.eu została utworzona przez:

MINIT NV (dalej „MINIT” lub „my”)
Industrielaan 25
9320 Aalst
Numer spółki (VAT-BE): 0401.896.635
E-mail: [email protected]
Telefon: +32 53 85 15 28

MINIT ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych i decyduje samodzielnie lub we współpracy z innymi, które dane osobowe są gromadzone, jak również określa cele oraz środki techniczne i organizacyjne dotyczące przetwarzania takich danych osobowych.

2.2. Podmiot przetwarzający (podmioty przetwarzające)

MINIT według własnego uznania polega na podmiotach przetwarzających dane. Podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza Państwa dane osobowe na żądanie lub w imieniu administratora danych. Podmiot przetwarzający winien zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych. Podmiot przetwarzający zawsze działa zgodnie z instrukcjami administratora danych.

MINIT polega na następujących kategoriach „podmiotów przetwarzających”:

3 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych?

Zgodnie z GDPR dane osobowe przetwarzamy zgodnie z następującą podstawą prawną:

4 Które dane osobowe są przetwarzane?

MINIT zobowiązuje się wyłącznie do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, które są przydatne i niezbędne dla celów, dla których są one przetwarzane. MINIT przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

Takie dane są gromadzone w momencie Państwa rejestracji na stronie internetowej oraz gdy korzystają Państwo z naszych usług. Inne dane osobowe mogą być gromadzone w późniejszym okresie, np. w kontekście naszej obsługi posprzedażowej. Dane te są niezbędne w celu świadczenia naszych usług. Ilość gromadzonych danych osobowych uzależniona jest od korzystania przez Państwa ze strony internetowej oraz od funkcji strony internetowej.

Wykorzystujemy również pliki cookie w celu rozpoznania Użytkownika oraz zaoferowania spersonalizowanej obsługi użytkownika, aby zapamiętać wybory techniczne i wykryć oraz skorygować błędy, które mogą być obecne na stronie internetowej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wykorzystywania plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką dotyczącą wykorzystania plików cookie.

5 W jakim celu wykorzystywane są moje dane osobowe?

MINIT gromadzi Państwa dane osobowe, aby zaoferować każdemu Użytkownikowi naszej strony internetowej bezpieczną, zoptymalizowaną i spersonalizowaną obsługę użytkownika. Dane osobowe będą gromadzone tym szerzej, im intensywniej Użytkownik będzie korzystał ze strony internetowej oraz z naszych usług. Ochrona danych jest niezbędna w celu obsługi strony internetowej i odnośnych usług. MINIT zobowiązuje się przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w następujących celach:

Podczas odwiedzin na stronie internetowej MINIT, część danych jest gromadzona w celach statystycznych. Takie dane są niezbędne w celu zoptymalizowania korzystania z naszej strony internetowej. Dane te to: adres IP, możliwa lokalizacja korzystania, godzina i dzień korzystania, strony, z których się korzysta. Odwiedzając stronę internetową MINIT, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie danych dla celów statystycznych.

Użytkownik zawsze przekazuje MINIT swoje dane osobowe i w ten sposób zachowuje pewną kontrolę. Jeżeli część danych jest niekompletna lub ewidentnie nieprawidłowa, MINIT zachowuje prawo do odroczenia, tymczasowo lub na stałe, pewnych spodziewanych działań.

Dane osobowe są przede wszystkim przetwarzane dla wewnętrznych celów w ramach MINIT. Możemy Państwa zapewnić, że dane osobowe nie zostaną sprzedane, przekazane lub przekazane jakimkolwiek osobom trzecim związanym z nami. MINIT podjął wszelkie środki prawne i techniczne, aby zapobiec dostępowi do danych i wykorzystywaniu ich przez osoby nieupoważnione.

6 Jak długo przechowujemy państwa dane osobowe?

Państwa dane są przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne, aby zrealizować założone cele. Zostaną one usunięte z naszej bazy danych, gdy tylko przestaną być niezbędne dla założonych celów lub jeśli w sposób ważny skorzystają Państwo z prawa do ich usunięcia.

7 Jakie są moje prawa?

7.1 Gwarancja zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są zawsze przetwarzane w celach zgodnych z prawem, które zostały wyjaśnione w punkcie 5. Są one gromadzone i przetwarzane w sposób należyty, odpowiedni i nie nadmierny oraz nie są przechowywane dłużej niż to konieczne, aby zrealizować założone cele.

7.2 Prawo do dostępu

Jeżeli mogą Państwo potwierdzić swoją tożsamość, mają Państwo prawo uzyskać informacje o przetwarzaniu Państwa danych. W związku z tym, mają Państwo prawo znać cele przetwarzania, kategorie danych, kategorie odbiorców, którym dane są przekazywane, kryteria ustalania okresu przechowywania danych oraz prawa, z których mogą Państwo korzystać w odniesieniu do swoich danych.

7.3 Prawo do sprostowania państwa danych osobowych

Niepoprawne lub niekompletne dane osobowe mogą być skorygowane. Samodzielne dokonanie niezbędnych zmian leży w gestii Użytkownika, ale mogą Państwo również zażądać tego od nas na piśmie.

7.4 Prawo do usunięcia (lub „prawo do bycia zapomnianym”)

Przysługuje również Państwu prawo do usunięcia Państwa danych osobowych przy następujących założeniach:

Usunięcie danych jest związane głównie z dostępnością; możliwe jest, że usunięte dane są nadal tymczasowo przechowywane.

7.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania

W określonych przypadkach przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, szczególnie w przypadku sporu co do prawidłowości danych, jeśli dane są niezbędne ze względu na postępowanie sądowe lub czas, którego MINIT potrzebuje, aby sprawdzić czy w sposób ważny mogą Państwo skorzystać z prawa do usunięcia danych.

7.6 Prawo sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu, w każdym czasie, na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. MINIT zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że może wykazać, że istnieją ważne i uzasadnione powody dla przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Państwa prawa sprzeciwu.

7.7 Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wszelkich danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w formacie uporządkowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu komputerowego. Na Państwa żądanie dane te mogą być przekazane innemu dostawcy, chyba że jest to technicznie niemożliwe.

7.8 Prawo do wycofania państwa zgody

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym czasie, przykładowo dla celów marketingu bezpośredniego.

8 jak mogę skorzystać ze swoich praw?

Jeżeli pragną Państwo skorzystać ze swoich praw, winni Państwo wysłać pisemne żądanie i potwierdzenie swojej tożsamości listem poleconym do Administratora GDPR, MINIT NV, Industrielaan 25, 9320 Aalst lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Odpowiemy możliwie jak najszybciej oraz nie później niż jeden (1) miesiąc od otrzymania żądania.

9 Możliwość złożenia skargi

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z przetwarzania Państwa danych osobowych przez MINIT, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do właściwego Organu ds. ochrony danych (w Polsce: https://www.giodo.gov.pl/)