Wyłączenie odpowiedzialności


Korzystanie z naszej strony internetowej wiąże się nieodłącznie z pewnymi prawami i obowiązkami. Są one określone w niniejszym Wyłączeniu odpowiedzialności oraz w naszym Oświadczeniu o wykorzystywaniu plików cookie (łącznie „Warunki”); należy również zwrócić należytą uwagę na wszelkie inne prawa i obowiązki w sposób wyraźny wskazane na stronie internetowej.

Warunki znajdują zastosowanie zarówno wobec nas, Minit, jak i Państwa, Użytkownika. Korzystając z naszej strony internetowej, w sposób wyraźny potwierdzają Państwo i akceptują wyłączne stosowanie naszych Warunków.

W pewnych wyjątkowych sytuacjach możemy odstąpić od niniejszych Warunków, lecz tylko w zakresie, w jakim odstępstwa są akceptowane przez każdą ze stron i w sposób wyraźny określone na piśmie. Takie odstępstwa jedynie zastępują lub uzupełniają punkty, do których się odnoszą. Pozostaną one bez wpływu na stosowanie jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Warunków.

1. Kim jesteśmy

Strona internetowa www.misterminit.eu jest inicjatywą:

Minit Benelux NV – EZespół ds. marketingu europejskiego
Industrielaan 25, 9320 Aalst
Numer spółki: (VAT-BE) 0414.907.404

E-mail: [email protected]

Telefon: +32 53 85 15 28

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z nami. Obiecujemy, że odpowiemy Państwu natychmiast!

2. Nasza strona internetowa

2.1 / Prawidłowe funkcjonowanie, bezpieczeństwo i dostępność

Mogą mieć Państwo pewność; oferujemy przyjazną dla użytkownika stronę internetową, która jest bezpieczna dla każdego Użytkownika. Podejmujemy wszelkie uzasadnione i niezbędne działania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, bezpieczeństwo i dostępność naszej strony internetowej. Jednak nie możemy udzielić Państwu bezwzględnej gwarancji w tej kwestii. Jesteśmy związani jedynie obowiązkiem podjęcia stosownych działań.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego działania, zakłóceń, wad, szkodliwych elementów lub innych problemów na naszej stronie internetowej, niezależnie od istnienia siły wyższej lub innych zdarzeń zewnętrznych.

Mamy prawo ograniczyć oraz/lub przerwać w całości lub częściowo dostęp do naszej strony internetowej, w dowolnym czasie oraz bez uprzedniego ostrzeżenia. Podejmiemy takie działania jedynie wówczas, gdy będzie to uzasadnione okolicznościami, przy czym nie będzie od nich uzależnione.

2.2 / Zawartość naszej strony internetowej

Wyraźnie określamy, jaka treść dostępna jest na naszej stronie internetowej. W tym zakresie dokładamy dużej staranności i wszelkich starań, aby przedstawić wysokiej jakości informacje. Dlatego też podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby informacje na naszej stronie internetowej były możliwie jak najbardziej kompletne, dokładne i aktualne, nawet jeśli są one przekazywane przez osoby trzecie. W każdej chwili możemy zmienić, dodać lub usunąć treść na naszej stronie internetowej.

Mimo naszej ogromnej troski, nie zawsze możemy zagwarantować wysoką jakość informacji dostępnych na naszej stronie internetowej. Możliwe jest, że nasze informacje nie będą prawidłowe, wystarczająco dokładne oraz/lub przydatne. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody (bezpośrednie i pośrednie), które Użytkownik może ponieść w wyniku informacji podanych na naszej stronie internetowej.

Prosimy o poinformowanie nas, możliwie jak najszybciej, jeśli zauważą Państwo na naszej stronie internetowej treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa oraz/lub prawa osób trzecich lub które są po prostu niedopuszczalne. Wówczas podejmiemy wszelkie odpowiednie środki, które mogą obejmować częściowe lub całkowite usunięcie informacji.

Nasza strona internetowa może zawierać treści, które można pobrać. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że każde pobranie z naszej strony internetowej odbywa się na Państwa ryzyko oraz że ponoszą Państwo całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe z utraty danych lub uszkodzenie systemu komputerowego.

2.3 / Czego oczekujemy od Państwa jako Użytkownika

Użytkownik ponosi pewną odpowiedzialność za sposób, w jaki prezentujemy naszą stronę internetową. Oznacza to, że powinni się Państwo powstrzymać od działań, które mają szkodliwy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo strony lub na jej używanie. Przykładowo, strona internetowa nie może być wykorzystana do obejścia naszego modelu biznesowego oraz/lub do zbierania informacji od innych użytkowników.

W związku z tym zakazane jest rozpowszechnianie, poprzez naszą stronę internetową, treści, które mogą spowodować szkodę u innych Użytkowników strony internetowej. Uznajemy za takowe złośliwe oprogramowanie, wirusy komputerowe, szkodliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie i programy typu cancelbot. Obejmuje to również rozpowszechnianie niezamawianych oraz/lub komercyjnych wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, takich jak niechciana poczta, spam i łańcuszki.

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań (sądowych i pozasądowych), które mogą zapewniać odpowiednie środki prawne osobom, których to dotyczy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na stronie internetowej, które powodują szkody na stronie internetowej oraz/lub u innych Użytkowników. Jeśli będzie to mieć miejsce, Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć Minit przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wystąpić.

3. Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać lub zapewniać dostęp do hiperlinków lub przekierowywać na inne strony internetowe oraz/lub portale komunikacji elektronicznej prowadzone przez osoby trzecie lub może przedstawiać treści osób trzecich poprzez framing lub inne metody. Takie odniesienie na naszej stronie internetowej nie oznacza, że istnieje związek pomiędzy naszą stroną internetową a stronami internetowymi tych osób trzecich ani też, że (w sposób dorozumiany) zgadzamy się z treścią tych witryn.

Nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za dokładność, zgodność z prawem, kompletność lub jakość treści zewnętrznych stron internetowych, do których linki znajdują się na naszej stronie internetowej ani innych portali komunikacji elektronicznej, nad którymi nie sprawujemy faktycznej kontroli. Dlatego też klikanie na takie odniesienia odbywa się na Państwa wyłączne ryzyko i odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tego wynikające.

Takie zewnętrzne strony internetowe nie udzielają takich samych gwarancji jak my. Dlatego też zalecamy, aby dokładnie przeczytali Państwo Warunki oraz Oświadczenie o prywatności znajdujące się na takich innych stronach internetowych.

4. Prawa własności intelektualnej

Kreatywność zasługuje na ochronę; nasza strona internetowa i jej zawartość również na nią zasługują. Taka ochrona jest zapewniana przez prawa własności intelektualnej i przysługuje wszystkim stronom, tj. Minit i osobom trzecim. Treść oznacza bardzo szeroką kategorię fotografii, video, audio, tekstów, pomysłów, zapisów, rysunków, artykułów itp. Taka treść jest chroniona prawami autorskimi, prawami do oprogramowania, prawami do baz danych, prawami do projektów i wzorów oraz innymi prawami (własności intelektualnej). Techniczny charakter naszej strony internetowej jest chroniony prawem autorskim oraz prawami do oprogramowania i baz danych. Każda nazwa handlowa, której używamy na naszych stronach internetowych jest chroniona przez przepisy prawa o znakach towarowych.

Każdy Użytkownik otrzymuje ograniczone prawo dostępu, używania i wyświetlania naszej strony internetowej i jej treści. Takie prawo jest udzielane na zasadzie niewyłącznej i niezbywalnej oraz może być wykorzystywane jedynie w kontekście osobistym i niekomercyjnym. Prosimy naszych użytkowników, aby nie tworzyli ani nie wnosili zmian do praw własności intelektualnej, jak opisano w niniejszym artykule, bez zgody właściciela.

5. Ogólne postanowienia

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, ograniczenia lub wstrzymania naszej strony internetowej i odnośnych usług w dowolnym czasie oraz w dowolnym zakresie. Możemy to uczynić bez zawiadamiania Użytkownika. Nie stanowi to podstawy dla jakiegokolwiek rodzaju wynagrodzenia.

Jeśli okaże się, że Użytkownik naruszył nasze warunki, przysługuje nam prawo do podjęcia wszelkich możliwych środków zmierzających do ukarania i naprawienia takiego naruszenia. Możemy zawsze usuwać lub modyfikować Państwa treści (w całości lub częściowo) oraz/lub odmówić Państwu dostępu do naszej strony internetowej. Takie środki mogą być podjęte bez uprzedniego zawiadomienia. Wspomniane środki nie będą stanowić podstawy naszej odpowiedzialności ani uprawnienia do wynagrodzenia.

Niniejsze Warunki będą podlegać wyłącznie prawu belgijskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Wszelkie spory będą rozstrzygane w ramach jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Minit.

Jeżeli właściwy sąd uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków za nieważne, ważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które pozostaną w pełni ważne i skuteczne. Zachowujemy prawo do zaproponowania ważnej modyfikacji klauzul spornych.

Tytuły, które wykorzystujemy w naszych dokumentach prawnych mają zawsze charakter czysto ilustratywny, nie mają one żadnej wartości prawnej.