Privacy

Politika soukromí společnosti minit

1 Proč politika soukromí?

Ochrana Vašeho soukromí a osobních údajů je pro společnost MINIT velmi důležitá. Vaše osobní údaje používáme a zpracováváme výhradně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů [GDPR], ostatními obdobnými předpisy a nařízeními, v souladu s platnými zákony, zákonnými předpisy a kodexy týkajícími se používání, uchovávání nebo předávání osobních údajů. Každý odkaz na „GDPR” v této Politice soukromí je odkaz na Nařízení ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob v souvislosti s jejich zpracováním a o volném pohybu takových údajů (Obecné nařízení o ochraně údajů).

Touto Politikou soukromí chce společnost MINIT sdělit dotčeným, tedy fyzickým osobám, jejichž údaje zpracovává a které jsou přímo nebo nepřímo identifikovatelné (dále jen „Uživatel“), informace o všech možných způsobech zpracování osobních údajů a právech Uživatelů.

Tato Politika soukromí může být v budoucnu měněna. Veškeré takové změny budou v Politice soukromí zřetelně vymezeny. Tento dokument si můžete pravidelně aktualizovat. O každé podstatné změně bude Uživatel výslovně informován. Doporučujeme Vám, abyste pravidelně sledovali tento dokument.

2 kdo je odpovědný za zpracování osobních údajů?

2.1. Správce

Internetové stránky www.misterminit.eu byly vytvořeny:

MINIT NV (dále jen „MINIT” nebo „my”)
Industrielaan 25
9320 Aalst
IČ (VAT-BE): 0401.896.635
E-mail: [email protected]
Telefon: +32 53 85 15 28

Společnost MINIT nese odpovědnost za zpracování osobních údajů a rozhoduje samostatně nebo společně s ostatními o tom, jaké osobní údaje jsou shromažďovány, určuje cíle a technické a organizační prostředky v oblasti zpracování osobních údajů.

2.2. Zpracovatel (zpracovatelé)

Společnost MINIT může dle vlastního rozhodnutí využívat zpracovatele osobních údajů. Zpracovatelem fyzických údajů je fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává Vaše osobní údaje na žádost nebo jménem správce údajů. Zpracovatel je povinen zajistit bezpečnost a důvěrnost osobních údajů. Zpracovatel postupuje vždy dle pokynů správce údajů.

Společnost MINIT využívá kategorie zpracovatelů:

3 Jaké jsou právní důvody zpracování mých osobních údajů?

Osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR na základě těchto právních důvodů:

4 Které osobní údaje se zpracovávají?

Společnost MINIT se zavazuje, že bude shromažďovat a zpracovávat výhradně osobní údaje, které jsou vhodné a nezbytné pro účely, pro něž jsou zpracovávány. Společnost MINIT zpracovává následující kategorie osobních údajů:

Tyto údaje jsou shromažďovány v okamžiku Vaší registrace na internetových stránkách a během využívání našich služeb. Ostatní osobní údaje mohou být shromažďovány v pozdější době, např. s ohledem na poskytování poprodejních služeb. Jedná se o údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb. Množství shromažďovaných osobních údajů závisí na tom, jak používáte naše internetové stránky, a na funkci internetových stránek.

Používáme také cookies, které nám umožňují identifikovat Uživatele a nabídnout mu personalizované služby, zapamatovat si technická nastavení a zjistit nebo opravit chyby, které se mohou na internetových stránkách vyskytovat.

Podrobné informace o používání cookies jsou uvedeny v naší Politice týkající se používání cookies.

5 K jakým účelům se používají moje osobní údaje?

Společnost MINIT shromažďuje Vaše osobní údaje, aby mohl každému Uživateli internetových stránek nabídnout bezpečné, optimalizované a personalizované uživatelské služby. Shromažďování osobních údajů bude tím rozsáhlejší, čím intenzívněji bude Uživatel využívat internetové stránky a naše služby.

Ochrana údajů je nezbytná za účelem provozování internetových stránek a relevantních služeb. Společnost MINIT se zavazuje, že bude zpracovávat Vaše osobní údaje pouze pro následující účely:

Při prohlížení internetových stránek společnosti MINIT se shromažďují také údaje pro statistické účely. Takové údaje jsou nezbytné pro optimalizované využívání našich internetových stránek. Těmito údaji jsou: IP adresa, případná lokalizace používání, čas a datum, navštívené stránky. Návštěvou internetových stránek společnosti MINIT vyjadřujete svůj souhlas se shromažďováním údajů pro statistické účely. Určitou kontrolu si Uživatel udržuje tím, že osobní údaje musí společnosti MINIT vždy poskytnout sám. Jestliže je část údajů neúplná nebo zřejmě nesprávná, je společnost MINIT oprávněna přerušit, dočasně nebo trvale, určité stanovené činnosti.

Osobní údaje jsou zpracovávány především pro interní účely v rámci společnosti MINIT. Můžeme Vás ujistit, že osobní údaje nebudou prodány, předány nebo sděleny jakýmkoliv třetím osobám, které jsou s námi spojeny. Společnost MINIT uskutečnila veškeré právní a technické kroky k tomu, aby zabránila přístupu k údajům a jejich využití neoprávněnými osobami.

6 Jak dlouho uchováváte moje osobní údaje?

Vaše údaje jsou uchovávány tak dlouho, jak je to nutné pro splnění stanovených účelů. Vaše osobní údaje smažeme z naší databáze, jakmile již nebudou nezbytné pro stanovené účely, nebo jestliže platně využijete své právo na jejich odstranění.

7 Jaká jsou má práva?

7.1 Záruka bezpečného zpracování vašich osobních údajů v souladu se zákony

Vaše osobní údaje jsou vždy zpracovávány pro účely, které jsou v souladu se zákony a které byly vymezeny v bodě 5. Tyto údaje jsou shromažďovány a zpracovávány řádným, vhodným, nikoliv nadměrným způsobem a nejsou uchovávány déle, než je to nutné k dosažení stanoveného účelu.

7.2 Právo na přístup

Právo na přístup k informacím o zpracovávání Vašich údajů lze uplatnit po prokázání Vaší totožnosti. V souvislosti s tím máte nárok na informace o účelech zpracování, kategoriích údajů, kategoriích příjemců, se kterými jsou údaje sdíleny, kritériích pro stanovení délky uchovávání údajů a práv, která můžete ve vztahu ke svým údajům uplatnit.

7.3 Právo na opravu

Nesprávné nebo neúplné osobní údaje lze opravit. Změny osobních údajů můžete provádět samostatně, nebo o to můžete písemně požádat nás.

7.4 právo na výmaz (neboli „právo být zapomenut“)

Můžete požadovat výmaz osobních údajů za následujících podmínek:

Odstranění údajů souvisí hlavně s přístupností a je možné, že odstraněné údaje budou dočasně dále uchovávány.

7.5 Právo na omezení zpracovávání

Ve vymezených případech můžete požadovat, aby došlo k omezení zpracování Vašich osobních údajů, zejména se jedná o případné spory týkající se správnosti údajů, jestliže jsou údaje nezbytné pro účely soudního řízení nebo z důvodu času, který společnost MINIT potřebuje pro ověření, zda můžete platně využít právo na výmaz.

7.6 Právo vznést námitku

Můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Společnost MINIT ukončí zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud neprokáže, že existují podstatné a oprávněné důvody pro jejich zpracování, které jsou nadřazeny Vašemu právu na námitku.

7.7 Právo na přenositelnost údajů

Můžete požadovat předání veškerých osobních údajů, které jste nám poskytli, a to v uspořádaném, všeobecně používaném formátu, který umožňuje strojové čtení. Na základě Vaší žádosti lze tyto údaje předat jinému správci, pokud to bude technicky možné.

7.8 Právo odvolat souhlas

Můžete kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, například pro účely přímého marketingu.

8 Jakým způsobem mohu svá práva uplatnit?

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím písemné žádosti a potvrzení totožnosti, které budou doručeny správci GDPR, MINIT NV, Industrielaan 25, 9320 Aalst, nebo elektronicky na adresu [email protected]. Odpovíme Vám co nejrychleji, nejpozději však jeden (1) měsíc po doručení žádosti.

9 Možnost podat stížnost

Jestliže nejste spokojeni s tím, jak společnost MINIT zpracovává Vaše osobní údaje, můžete podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu osobních údajů (v ČR: www.uoou.cz).