Privacy


Privacyverklaring MINIT

1 Waarom deze privacyverklaring?

MINIT hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. Wij gebruiken en verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de GDPR, een vervangende wetgeving of andere vergelijkbare regelgeving onder eender welke toepasselijke wetgeving en wettelijke vereisten of gedragscodes met betrekking tot het gebruik, de opslag of de overdracht van persoonlijke gegevens. Elke verwijzing in deze privacyverklaring naar de 'GDPR' is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 tot bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Met deze Privacyverklaring wil MINIT aan de betrokkenen, met name de natuurlijke persoon wiens gegevens worden verwerkt en die direct of indirect kan worden geïdentificeerd (hierna de "Gebruiker"), wijzen op eventuele verwerkingen van persoonsgegevens en de rechten van de Gebruiker.

Ons Privacybeleid kan in de toekomst worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen zullen duidelijk worden aangegeven in het privacyreglement. Het is aan u om dit document regelmatig te raadplegen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gecommuniceerd worden naar de Gebruiker. Wij adviseren u dit document op regelmatige basis te raadplegen.

2 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

2.1. Controller

De website www.misterminit.eu is een initiatief van:

MINIT NV (hierna “MINIT” of “we”)
Industrielaan 25
9320 Aalst
Ondernemingsnummer (VAT-BE): 0401.896.635
E-mail: gdpr@minit-europe.com
Telefoon: +32 53 85 15 28

MINIT is verantwoordelijk voor de verwerking en beslist alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsmede de doeleinden en de technische en organisatorische middelen met betrekking tot de verwerking van die persoonsgegevens.

2.2. Verwerker(s)

MINIT is vrij om te vertrouwen op gegevensverwerkers. Een verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon die uw persoonsgegevens verwerkt op verzoek van en voor rekening van de data controller. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. De verwerker handelt altijd volgens de instructies van de data controller.

MINIT is afhankelijk van de volgende categorieën van “Verwerkers”:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hosting doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor statistische doeleinden (Google);

3 Op welke wettelijke basis worden mijn gegevens verwerkt?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op de volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de met u overeengekomen overeenkomst of de uitvoering van op uw verzoek genomen precontractuele maatregelen, of
 • Op basis van de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturering;
 • Op basis van onze legitieme interesse in het verzenden van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;
 • Op basis van uw toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

4 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

MINIT verplicht zich om alleen die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die nuttig en noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden door MINIT verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
 • Service gerelateerde informatie (kentekennummer van de auto, mobiele telefoongegevens, andere identificatiegegevens om af te drukken of te graveren, ...).

Deze gegevens worden verzameld op het moment dat u zich registreert op de Website en wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Andere persoonlijke gegevens kunnen later verzameld worden, bijvoorbeeld in het kader van onze naverkoop. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten. De hoeveelheid persoonlijke gegevens die wordt verzameld is afhankelijk van uw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website. Wij gebruiken cookies ook om de Gebruiker te herkennen en om hem een gepersonaliseerde gebruikerservaring aan te bieden, om technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u graag naar onze Cookieverklaring.

5 Voor welke doeleinden worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

MINIT verzamelt uw persoonlijke gegevens om elke gebruiker van onze website een veilige, geoptimaliseerde en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Deze verzameling van persoonsgegevens zal uitgebreider worden naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de Website en onze diensten.

Gegevensbescherming is essentieel voor de werking van de website en de bijbehorende diensten. MINIT verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, ondersteuning, opvolging van klachten en het versturen van nieuwsbrieven.
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het u te allen tijde vrij uw toestemming in te trekken.

Bij een bezoek aan de website van MINIT worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn IP-adres, vermoedelijke locatie van de raadpleging, uur en dag van de raadpleging, de pagina's die worden geraadpleegd. Wanneer u de website van MINIT bezoekt, stemt u in met deze verzameling van gegevens voor statistische doeleinden.

De Gebruiker verstrekt steeds zijn persoonlijke gegevens aan MINIT en behoudt zo enige controle. Indien sommige gegevens onvolledig of schijnbaar onjuist zijn, behoudt MINIT zich het recht voor om bepaalde verwachte acties tijdelijk of definitief uit te stellen.

De persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt voor intern gebruik binnen MINIT. Wij kunnen u verzekeren dat persoonlijke gegevens niet worden verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd aan derden die met ons verbonden zijn. MINIT heeft alle wettelijke en technische maatregelen getroffen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de gegevens te voorkomen.

6 Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden zo lang opgeslagen als nodig is om het nagestreefde doel te bereiken. Ze zullen uit onze databank worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden of wanneer u rechtsgeldig gebruik maakt van uw recht om ze te laten wissen.

7 Wat zijn mijn rechten?

7.1 Garantie van een legitieme en veilige verwerking van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt voor de legitieme doeleinden die in punt 5 werden uiteengezet. Zij worden op passende, relevante en niet-exclusieve wijze verzameld en verwerkt en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het bereiken van de beoogde doeleinden.

7.2 Recht op toegang

Als u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u recht op informatie over de verwerking van uw gegevens. U hebt dus het recht om het doel van de verwerking te kennen, de betrokken gegevenscategorieën, de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven, de criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen, en de rechten die u op uw gegevens kunt uitoefenen.

7.3 Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf de nodige wijzigingen aan te brengen, maar u kunt ons ook schriftelijk verzoeken.

7.4 Recht op verwijdering (of “recht om te worden vergeten”)

U hebt ook het recht om het wissen van uw persoonlijke gegevens onder de volgende veronderstellingen te verkrijgen:

 • Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de beoogde doeleinden;
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor verwerking;
 • U hebt rechtsgeldig gebruik gemaakt van uw recht van verzet;
 • Uw gegevens zijn illegaal verwerkt;
 • Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het wissen van gegevens heeft vooral betrekking op de zichtbaarheid; het is mogelijk dat de gewiste gegevens nog tijdelijk opgeslagen zijn.

7.5 Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, in het bijzonder in geval van betwisting over de juistheid van de gegevens, indien de gegevens nodig zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of de tijd die nodig is voor MINIT om te verifiëren dat u uw recht op wissen rechtsgeldig kunt uitoefenen.

7.6 Recht van verzet

U heeft te allen tijde het recht bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden. MINIT zal de verwerking van uw persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij MINIT kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven uw recht om bezwaar te maken.

7.7 Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, gebruikelijk en computer leesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden overgedragen aan een andere provider, tenzij dit technisch onmogelijk is.

7.8 Recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld voor direct marketingdoeleinden.

8 Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een schriftelijke aanvraag en een identiteitsbewijs per aangetekende brief te richten aan GDPR Controller, MINIT NV, Industrielaan 25, 9320 Aalst of per e-mail aan gdpr@minit-europe.com. Wij zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek, reageren.

9 Mogelijkheid tot het indien van een klacht

Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door MINIT, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, voor België: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be