Privatnosti


1 Zašto ova izjava o privatnosti?

MINIT u velikoj meri vrednuje zaštitu vaše privatnosti i ličnih podataka. Mi samo koristimo i obrađujemo vaše lične podatke u skladu sa GDPR-om i svim zakonima o razmeni podataka, ili bilo kojim sličnim propisima prema bilo kom važećem zakonu, kao i bilo kakvim regulatornim zahtevima ili kodeksom prakse koji reguliše korištenje, čuvanje ili prenos ličnih podataka. Svaka referenca u ovoj Izjavi o privatnosti na "GDPR" je upućivanje na Uredbu od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu ličnih podataka i na slobodnom kretanju takvih podataka (Opšta pravila o zaštiti podataka).

Ovom Izjavom o privatnosti MINIT želi da istakne osobi o kojoj se radi, odnosno fizičko lice čiji se podaci obrađuju i koji se može direktno ili indirektno identifikovati (u daljem tekstu "korisnik"), eventualne operacije obrade ličnih podataka i prava Korisnik.

Naša Politika privatnosti može biti podlozna budućim izmenama. Svaka takva promena će biti jasno naznačena u Politici privatnosti. Na vama je redovno konsultovati ovaj dokument. Svaka bitna promena će se jasno biti prenesena prema Korisniku. Savetujemo vam da redovno konsultujete ovaj dokument.

2 Ko je odgovoran za obradu ličnih podataka?

2.1. Kontroler

Sajt www.misterminit.eu je inicijativa:

MINIT NV (u daljem tekstu "MINIT" ili "mi")
Industrielaan 25
9320 Aalst
Broj preduzeća (PDV-BE): 0401.896.635
E-mail: gdpr@minit-europe.com
Telefon: +32 53 85 15 28

MINIT je odgovoran za obradu i odlučuje sam ili u saradnji sa drugim koji prikupljaju lične podatke, kao i svrhu i tehnička i organizaciona sredstva u pogledu obrade tih ličnih podataka.

2.2. Procesor(i)

MINIT se slobodno oslanja na procesore podataka. Procesor je fizičko ili pravno lice koje obrađuje vaše lične podatke na zahtev i u ime kontrolora podataka. Procesor je potreban da osigura sigurnost i povjerljivost podataka. Procesor uvek postupa po uputstvima kontrolora podataka.

MINIT se oslanja na sledeće kategorije "procesora":

 • Kompanije koje smo angažovali u marketinške svrhe;
 • Kompanije koje smo angažovali da se bave za potrebe hostinga;
 • Kompanije koje smo angažovali za komunikaciju;
 • Kompanije koje smo angažovali za statističke svrhe (Google);

3 Na kojim pravnim osnovama se obrađuju podaci?

U skladu sa GDPR-om obrađujemo lične podatke na sledećim zakonskim osnovama:

 • Na osnovu izvršenja ugovora dogovorenog sa vama ili izvršenja predugovaračkih koraka preduzetih na vaš zahtev;
 • Na osnovu poštovanja zakonskih i regulatornih odredbi u pogledu upravljanja ugovornim odnosom, posebno izdavanje računa;
 • Na osnovu našeg legitimnog interesovanja za slanje informacija i biltena našim korisnicima;
 • Na osnovu vašeg pristanka da pošaljete promotivne ponude (direktni marketing).

4 Koji lični podaci se obrađuju?

MINIT se obavezuje samo na prikupljanje i obradu ličnih podataka koji su korisni i neophodni za ciljeve za koje se obrađuju. Sledeće kategorije ličnih podataka obrađuje MINIT:

 • Podaci o ličnoj identifikaciji (ime, ime, adresa);
 • Kontakt podaci (broj telefona i adresa e-pošte);
 • Elektronske identifikacione podatke (IP adresa, lokacija, kolačići);
 • Informacije vezane za uslugu, po potrebi (registarski broj vozila, detalji mobilnog telefona, druga identifikacija za štampanje ili graviranje ...)

Ovi podaci se prikupljaju u trenutku vaše registracije na web lokaciji i kada koristite naše usluge. Drugi lični podaci se mogu prikupljati kasnije, npr. u kontekstu naše naknadne prodaje. Ovi podaci su neophodni za pružanje naših usluga. Količina prikupljenih ličnih podataka zavisi od vaše upotrebe websajta i funkcionalnosti istog.

Takođe koristimo kolačiće kako bismo prepoznali Korisnika i ponudili Korisniku personalizovano korisničko iskustvo, pamtiti tehničke izbore i otkriti i ispraviti greške koje mogu biti prisutne na web lokaciji.

Za više informacija o upotrebi kolačića, molimo vas da nas pozovete na našu izjavu kolačića.

5 Za koje svrhe se koriste lični podaci?

MINIT prikuplja vaše lične podatke kako bi svakom Korisniku naše web stranice ponudio sigurno, optimizovano i lično korisničko iskustvo. Ova kolekcija ličnih podataka će postati sveobuhvatnija i intenzivnija, Korisnik koristi web lokaciju i naše usluge.

Zaštita podataka je od suštinskog značaja za funkcionisanje web stranice i povezanih usluga. MINIT se obavezuje da isključivo obrađuje vaše lične podatke u sledeće svrhe:

 • Upravljanje klijentima: administracija korisnika, upravljanje nalogom, isporuke, fakturisanje, podrška, praćenje žalbi i slanje biltena.
 • Personalizovani marketing i reklamiranje ako ste se izričito složili sa tim. U tom slučaju možete slobodno povući svoju saglasnost u bilo koje vrijeme.

Prilikom posete web stranice MINIT-a, neki podaci se prikupljaju u statističke svrhe. Takvi podaci su neophodni za optimizaciju korišćenja naše web stranice. Ovi podaci su: IP adresa, verovatna lokacija konsultacija, sat i dan konsultacija, stranice koje se konsultuju. Kada posetite web stranicu MINIT-a slažete se sa ovom zbirkom podataka u statističke svrhe.

Korisnik uvek daje svoje lične podatke MINIT-u i na taj način zadržava neku kontrolu. Ako su neki podaci nepotpuni ili naizgled netačni, MINIT zadržava pravo da odloži određene očekivane akcije privremeno ili trajno.

Lični podaci se prvenstveno obrađuju za internu upotrebu u okviru MINIT-a. Uveravamo vas da se lični podaci neće prodavati, preneti ili komunicirati sa trećim stranama koje su povezane sa nama. MINIT je preduzeo sve pravne i tehničke mere predostrožnosti kako bi se izbegao neovlašćen pristup i korištenje podataka.

6 Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Vaši podaci se čuvaju toliko dugo koliko je potrebno da bi se postigli ciljevi. Oni će biti izbrisani iz naše baze podataka čim više nisu neophodni za ciljeve koji se traže ili ako ste valjano iskoristili svoje pravo na brisanje.

7 Koja su moja prava?

7.1 Garancija legitimnog i sigurnog procesa vaših ličnih podataka

Vaši lični podaci se uvek obrađuju u legitimne svrhe objašnjene u tački 5. Prikupljaju se i obrađuju na odgovarajući, relevantan i potreban način, i ne drže se duže nego što je potrebno za postizanje predviđenih ciljeva.

7.2 Pravo na pristup

Ako možete dokazati svoj identitet, imate pravo da dobijete informacije o obradi vaših podataka. Dakle, imate pravo da znate svrhu obrade, kategorije datih podataka, kategorije primalaca kojima se prenose podaci, kriterijumi koji se koriste za određivanje perioda zadržavanja podataka i prava koja možete izvršiti na vašem podaci.

7.3 Pravo na ispravljanje vaših ličnih podataka

Netačni ili nepotpuni lični podaci mogu biti korigovani. Pre svega, korisnik je odgovoran da izvrši neophodne promene, ali možete nam pismeno zatražiti.

7.4 Pravo na brisanje (ili "pravo da se zaboravi")

Takođe imate pravo da izbrišete svoje lične podatke pod sledećim pretpostavkama:

 • Vaši lični podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe;
 • Povlačite svoju saglasnost na obradu i nema drugog pravnog osnova za obradu;   
 • Vi ste valjano iskoristili svoje pravo na protivljenje;
 • Vaši podaci su nezakonito obrađeni;
 • Vaši podaci moraju biti izbrisani da bi bili u skladu sa zakonskom obavezom.

Brisanje podataka se uglavnom odnosi na vidljivost; moguće je da se izbrisani podaci i dalje privremeno čuvaju.

7.5 Pravo ograničenja obrade

U određenim slučajevima imate pravo da zatražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka, posebno u slučaju spora u vezi sa tačnosti podataka, ako su podaci potrebni u kontekstu sudskih postupaka ili vremena potrebno za MINIT da biste potvrdili da možete pravilno iskoristiti svoje pravo na brisanje.

7.6 Pravo na prigovor

Imate pravo na prigovor u bilo kom trenutku na obradu vaših ličnih podataka u cilju direktnog marketinga. MINIT će prestati da obrađuje vaše lične podatke osim ako ne može dokazati da postoje opravdani legitimni razlozi za obradu koji prevladavaju nad vašim pravom na prigovor.

7.7 Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da nabavite bilo koji lični podatak koji ste nam dali u strukturiranom, obično korišćenom i strojno čitljivom formatu. Na vaš zahtev, ovi podaci se mogu preneti na drugog provajdera, osim ako je to tehnički nemoguće.

7.8 Pravo povlačenja vaše saglasnosti

Možete da povučete vašu saglasnost na obradu vaših ličnih podataka u bilo kom trenutku, na primer u cilju direktnog marketinga.

8 Kako da ostvarim svoja prava?

Ako želite ostvariti svoja prava, morate poslati pismeni zahtev i dokaz o identitetu preporučenom poštom na GDPR Controller, MINIT NV, Industrielaan 25, 9320 Aalst ili putem e-pošte na gdpr@minit-europe.com. Odgovorit ćemo što je pre moguće, a najkasnije jedan (1) mjesec nakon prijema zahteva.

9 Mogućnost podnošenja pritužbe

Ako niste zadovoljni obradom vaših ličnih podataka od strane MINIT-a, imate pravo da podnesete prigovor nadležnom organu za zaštitu podataka.